NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 4/2018
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Wspomaganie procesu edukacji i zdobywania kwalifikacji w branży dźwigowej

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej pogłębia się deficyt wysokokwalifikowanych kadr we wszystkich branżach technicznych, w tym również w branży dźwigowej.

Zjawisko to nasila się w naszej branży nie tylko w wyniku naturalnych odejść pracowników m.in. w następstwie osiągnięcia wieku emerytalnego, ale również coraz większego wysysania z naszego rynku szczególnie instalatorów dźwigów do pozostałych krajów tzw. „starej UE” takich jak Francja,
Niemcy, Wielka Brytania czy Austria.

Ten odpływ kadr nie jest równoważony w Polsce dopływem nowych pracowników na rynku pracy, absolwentów techników czy wyższych uczelni technicznych. Mająca miejsce obecnie w Polsce reforma szkolnictwa zawodowego niesie ze sobą szereg zmian. Po pierwsze utworzone zostały szkoły branżowe I i II stopnia odpowiadające dawnym szkołom zawodowym. Nauka na obu stopniach trwa po 3 lata i po drugim stopniu szkoły branżowej absolwent może uzyskać tytuł technika z kwalifikacjami odpowiadającymi kwalifikacjom absolwentów techników.

Po drugie obecne 4-letnie technika zmienią się w technika 5-letnie. Nauczanie zawodu w szkołach technicznych jest nauczaniem dualnym, tj. uczeń część czasu nauki spędza w szkole, a część w przedsiębiorstwach. W przypadku techników już w II klasie w II semestrze podstawa programowa przewiduje 1 dzień w tygodniu zajęć praktycznych u pracodawców, tj. w firmach dźwigowych. Daje to w sumie 17 dni z określonym ściśle programem kształcenia zawodowego.

W III klasie przewidziane są miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów chcąc wspomóc proces przygotowania kadr dla branży dźwigowej opracowuje podręcznik, który będzie służył nauczycielom i pracodawcom z firm
dźwigowych w tym zakresie.

Mamy nadzieję na szerokie zaangażowanie się firm dźwigowych w ten proces, gdyż już obecnie ponad 10 szkół – techników w Polsce bądź prowadzi nauczanie, bądź ma zgodę na otwarcie klas dźwigowych.

Lista szkół znajduje się na stronie internetowej PSPD https://www.stowdzwig.pl/edukacja, więc możecie Państwo znaleźć szkołę najbliższą siedzibie Waszych firm.

Podręcznik do nauki zawodu Technik urządzeń dźwigowych będzie wydany w trzech częściach, tj.
1. Część pierwsza: „Dźwigi hydrauliczne”
2. Część druga: „Dźwigi elektryczne. Podstawy budowy i zasada działania”
3. Część trzecia: „Montaż, eksploatacja i modernizacja dźwigów”.
Mam przyjemność poinformować Państwa, iż część pierwsza, tj. „Dźwigi hydrauliczne” licząca 119 stron już się ukazała, natomiast pozostałe części powinny być wydane sukcesywnie w pierwszej połowie 2018 roku.
Spis treści Poradnika „Dźwigi hydrauliczne” zawiera następujące rozdziały:
■Zasady działania i zespoły dźwigów hydraulicznych:
• Podstawy teoretyczne dźwigów hydraulicznych,
• Podstawy budowy dźwigów hydraulicznych,
• Pompy i silniki stosowane w dźwigach hydraulicznych,
• Siłowniki dźwigów hydraulicznych,
• Zawory w układach hydraulicznych dźwigów,
• Zbiorniki i ich osprzęt, podchwyty i inne zespoły układu hydraulicznego,
• Schematy kinematyczne dźwigów hydraulicznych,
• Przykłady układów hydraulicznych i bloków zaworowych wchodzących w ich skład,
■ Systemy ochrony przed niezamierzonym ruchem kabiny (UCM) w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych
■ Montaż dźwigów hydraulicznych

Niniejsza książka powstała w ramach pracy Grupy Roboczej ds. podręcznika powołanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego i zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy konserwacji i instalacji dźwigów hydraulicznych.

Zawarte w opracowaniu wiadomości służą do prowadzenia nauczania zawodu technik urządzeń dźwigowych w systemie oświaty publicznej oraz zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji osób dorosłych niezbędnych do pracy w branży dźwigowej.

Zawód technik urządzeń dźwigowych powstał w 2014 roku dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Minister Edukacji Narodowej wydał w 2015 roku rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia m.in. nowo tworzonego zawodu technik urządzeń dźwigowych (nr 311940). Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów brało czynny udział w tworzeniu podstawy programowej tego zawodu.

W związku z mającą miejsce reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce, PSPD było również zaangażowane w dostosowanie tej podstawy programowej do wymogów reformy i 5-letniego technikum. Niniejszy Poradnik jest częścią będącego jeszcze w opracowywaniu przez PSPD, szerszego, wyżej wymienionego wydawnictwa pokrywającego cały zakres wymagany podstawą programową.

Stąd jest taka numeracja rozdziałów Poradnika „Dźwigi hydrauliczne”, gdyż znajdują się w nim odniesienia do pozostałych, opracowywanych części. Materiałem uzupełniającym niniejszy Poradnik są bardzo dobrze przyjęte przez branżę dźwigową następujące broszury wydane wcześniej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów:
■ Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych,
■ Kodeks dobrych praktyk i standardów w konserwacji dźwigów,
■ Bezpieczeństwo użytkowania dźwigów – wstęp do zastosowania normy SNEL (norma EN 81-80),
■ Bezpieczeństwo schodów i chodników ruchomych,
■ Poradnik dla projektów budynków i właścicieli dźwigów – dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej dźwigów osobowych i schodów ruchomych (nowych i modernizowanych).

Wyrażam nadzieję, że zarówno ta publikacja, jak i następne przyczynią się do podniesienia wiedzy i bezpieczeństwa przyszłych i aktualnych pracowników branży dźwigowej oraz wspomogą szkoły i ich kadry nauczycielskie w dobrym przygotowaniu kształconych przyszłych kadr dla branży.

Tadeusz Popielas
foto:
kliknij aby powiększyć
admin | dodano 2018-03-21
TAGI: magazyn Dźwig | dźwig | winda | transport bliski | Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów